Laboratoř biologie pylu
Ústav experimentální botaniky AVČR, v.v.i.

Možnosti uplatnění

V Laboratoři biologie pylu ÚEB AV ČR přivítáme talentované a zapálené studenty, kterým nabízíme

  1. vypracování bakalářské práce a

  2. vypracování diplomové práce v rámci magisterského studijního programu a

  3. postgraduálního studia,

obojí ve spolupráci s Katedrou fyziologie rostlin PřF UK.


Témata prací vycházejí ze zaměření laboratoře

Témata bakalářských prací


Translace a její regulace u rostlin

    doc. RNDr. David Honys, Ph.D.

    Said Hafidh, Ph.D.


Translace v neuronech a pylových láčkách

    doc. RNDr. David Honys, Ph.D.

    Said Hafidh, Ph.D.


Skladování a transport mRNA v rostlinných buňkách

    doc. RNDr. David Honys, Ph.D.

    Said Hafidh, Ph.D.


Funkční genetika pylu

    doc. RNDr. David Honys, Ph.D.

    RNDr. Nikoleta Dupľáková, Ph.D.

    Mgr. Antónia Gibalová


Pylové –omiky

    doc. RNDr. David Honys, PhD.

    Said Hafidh, Ph.D.

    Mgr. Jan Fíla

Témata diplomových prací


Lokalizace skladované mRNA a její translace v pylu a pylových láčkách

    doc. RNDr. David Honys, Ph.D.

    Said Hafidh, Ph.D.


Úloha transkripčních faktorů rodinu bZIP při vývoji a zrání pylu

    doc. RNDr. David Honys, Ph.D.

    Mgr. Antónia Gibalová

Využívané metodické přístupy:


Zahradničení Arabidopsis thaliana a tabáku


Příprava transgenního rostlinného materiálu

    Biolistika

    Transformace Agrobacteriem

    Transfekce pylových láček oligonukleotidy


Cytologické metody

    Světelná a fluorescenční mikroskopie

    Elektronová mikroskopie


Bioinformatika

    Regulace transkripce in silico

    Regulační motivy v promotorech


Molekulárně biologické metody

    Isolace a analýza RNA, PCR

    Kvantitativní RT-PCR

    Northern a Southern blotting

    Klonování, transformace


Subcelulární frakcionace

    Ultracentrifugace

    Chromatografie


Transkriptomika (DNA čipy)


Proteomika

    Isolace a kvantifikace bílkovin

    1D a 2D elektroforéza

    In vitro translace a kotranslační N-glykosylace

    Western blotting

    North-western blot hybridisace

    Fosfoproteomika

Téma postgraduálního studia


Regulace translace v pylu a pylových láčkách

    doc. RNDr. David Honys, Ph.D.

    Said Hafidh, Ph.D.

PODROBNÉ ZADÁNÍ Témat PRACÍhttp://www.pollenbiology.cz/Extras/Extras/Zadani_praci.html
LBP ÚEB AVČRLab._biologie_pylu.html